Končíme Končíme
Kategorie Barva/velikost

Odstoupení od smlouvy

Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Během čtrnácti dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

Lhůta na odstoupení činí čtrnáct dní ode dne, ve kterém jste převzali vy nebo vámi pověřená osoba, která není dopravcem, zboží do svého držení.

Chcete-li využít svého práva na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Naketano Retail GmbH, Alfredstr. 57-65, 45130 Essen, Německo, shop@naketano.com, Fax: +49 201 81 09 96 11) jednoznačným prohlášením (například poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzor formuláře k odstoupení od smlouvy, tento formulář však není předepsán.


Vzorový formulář odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení můžete vyplnit také elektronicky a zaslat nám ho prostřednictvím našich webových stránek. Pokud využijete tuto možnost, zašleme vám obratem (například e-mailem) potvrzení o doručení takového odstoupení od smlouvy.

K dodržení uvedené lhůty k odstoupení od smlouvy stačí, abyste odeslali sdělení o využití práva odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, jsme povinni vám vyplatit zpět všechny platby, které jsme od vás obdrželi včetně zasilatelských nákladů (s výjimkou dalších nákladů, které vyplynou z toho, že jste zvolili jiný druh dodávky než námi nabízenou, nejlevnější standardní dodávku), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bude doručeno sdělení o vašem odstoupení od této smlouvy. K uvedenému vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste vy použili při původní transakci; to platí s výjimkou případů, kdy s vámi bylo výslovně dohodnuto něco jiného. V žádném případě vám nebudeme účtovat z důvodu této vrácené platby žádné náhrady. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám nepředložíte důkaz, že jste zboží zaslali zpět, podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.

Jste povinni vrátit veškeré zboží formou zásilky nebo předáním neprodleně a v každém případě nejpozději ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, ve kterém nás budete informovat o odstoupení od této smlouvy, a to nám nebo společnosti Fiege Mega Center Logistik GmbH, pobočka Ibbenbühren, Naketano Retail GmbH Webshop, Dornierstr. 22 49479 Ibbenbühren, Německo. Tato lhůta je dodržena, pokud zboží zašlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Náklady za zpětnou zásilku zboží neseme my. Případnou ztrátu hodnoty zboží musíte nést pouze v případě, že tato ztráta hodnoty nevyplývá z nutného rozsahu zkoušky jakosti, vlastností a způsobu funkce zboží.


Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy
(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte tento formulář a zašlete nám ho zpět.)

– Na adresu Naketano Retail GmbH, Alfredstr. 57-65, 45130 Essen, Německo, shop@naketano.com, Fax: +49 201 81 09 96 11


– Tímto odvolávám(e) (*) mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží
(*)/poskytnutí následující služby (*)

– Objednané dne (*)/přijaté dne (*)

– Jméno spotřebitele/spotřebitelů

– Adresa spotřebitele/spotřebitelů

– Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při písemném sdělení na papíře)

– Datum

 (*) Nehodící se škrtněte.