Wij zijn er klaar mee Wij zijn er klaar mee
Categorieën Kleur/Maat

Bescherming van persoonlijke gegevens

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene aanwijzingen
De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u onder deze tekst in onze privacyverklaring.

Het verzamelen van gegevens op onze website
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?
De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de website-exploitant. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Hierbij gaat het bv. over gegevens die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen opgeslagen. Dat zijn vooral technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek aan de website). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om foutloos functioneren van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u betreffende uw gegevens?
U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te ontvangen. U hebt bovendien het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. Hiertoe alsook voor andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres. Ook hebt u het recht in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Analyse-tools en tools van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van tegenspraak.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De exploitant van deze pagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring legt uit welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de datatransmissie via internet (bv. bij de communicatie via e-mail) beveiligingshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verwijzing naar de verantwoordelijk instantie
De verantwoordelijk instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Naketano Retail GmbH

Alfredstr. 57-65

45130 Essen

Duitsland
Telefoon: 0201 81099610

E-mail: shop@naketano.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon, die alleen of gemeenschappelijk met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens (bv. naam, e-mailadressen o.i.d.) beslist.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn slechts met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is het voldoende ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

Recht tot indienen van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende instantie.
In geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene recht tot het indienen van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende instantie. De verantwoordelijke toezichthoudende instantie voor vragen betreffende gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als site-exploitant richt, een SSL- of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Wanneer de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Versleuteld betalingsverkeer op deze website
Indien er na het afsluiten van een door u te betalen overeenkomst een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bv. rekeningnummer voor incassomachtiging) aan ons door te geven, zijn deze gegevens noodzakelijk voor de betalingsverwerking.

Betalingsverkeer via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, incasso) gebeurt uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in de browserregel.

Bij versleutelde communicatie kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt, niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, blokkering, wissen
U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op correctie, blokkering of wissen van deze gegevens. Hiertoe alsook voor andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde adres.

Herroeping tegen reclamemails
Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee bezwaar gemaakt. De exploitanten van websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor van juridische stappen in geval van ongevraagde reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam e-mails.


3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben voor onze onderneming een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

sicdata Unternehmensberatung 

Tobias Erdmann

Schlachthofstrasse 23a

42651 Solingen
Telefoon: 0212659850

E-mail: erdmann@sicdata.de


4. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies
De websites gebruiken gedeeltelijk zogenoemde cookies. Cookies veroorzaken geen schade op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer door uw browser worden opgeslagen.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over de installatie van cookies en slechts in bepaalde gevallen cookies toestaat of in het algemeen weigert. Ook kunt u het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van uw browser activeren. Bij het deactiveren van cookies, kunnen sommige functies van onze website beperkt zijn.

Cookies die voor de uitvoering van elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bv. winkelmandfunctie) vereist zijn, worden op basis van art. 6 alinea 1 lit. f AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een gerechtigd belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Wanneer andere cookies (bv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden
De provider van de pagina's verzamelt automatisch gegevens en slaat deze op in zogenoemde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons overdraagt. Dit zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL
  • hostnaam van de bezoekende computer
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea. 1 lit. f AGV, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of aan de overeenkomst voorafgaande maatregelen toestaat.

Contactformulier
Wanneer u ons via het contactformulier aanvragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u ingevoerde contactgegevens, opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en eventuele vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 alinea. 1 lit. a AGV). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is het voldoende ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot en met de herroeping blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bv. voltooide verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name de bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren, om bijkomende functies op de website te gebruiken. De daartoe ingevoerde gegevens gebruiken we alleen voor het betreffende aanbod of de betreffende dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte gegevens die tijdens de registratie worden gevraagd, moeten volledig worden ingevoerd. In het andere geval kunnen wij de registratie weigeren.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het bij de registratie vermelde e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AGV). U kunt een door u gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor is het voldoende ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website geregistreerd bent en daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij sluiten van de overeenkomst voor onlineshops, handelaars en verzending van goederen
Wij geven persoonsgegevens alleen door aan derden wanneer dit in het kader van de afhandeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de kredietinstelling die met de betalingsverwerking is belast. Een verdere overdracht van gegevens gebeurt niet, resp. alleen als u de overdracht uitdrukkelijk hebt toegestemd. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea. 1 lit. b AGV, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of aan de overeenkomst voorafgaande maatregelen toestaat.

5. Analyse tools en reclame

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

De opslag van Google-Analytics-cookies gebeurt op basis van art. 6 alinea. 1 lit. f AGV. De websitebeheerder heeft een gerechtigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP anonimisering
We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor de overdracht naar de VS ingekort. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt uw volledig IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze gegevens gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om aan de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in
U kunt de installatie van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van de software van uw browser; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt benutten. Voorts kunt u de registratie van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en het door Google verwerken van de gegevens verhinderen door de browser-plug-in die beschikbaar is via de volgende link, te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
U kunt de registratie van gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.
Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: http://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Demografische kenmerken bij Google Analytics
Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden aangemaakt met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van interessegerelateerde reclame van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde via de reclame-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals onder het punt "Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens" wordt beschreven, verbieden.


6. Newsletter

Newslettergegevens
Als u zich wilt abonneren op de newsletter die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig, alsook informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het ingevoerde e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de newsletter. Meer gegevens worden niet, resp. alleen op vrijwillige basis verzameld. De gegevens gebruiken wij uitsluitend voor het versturen van de gevraagde informatie en wij geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het newsletteraanmeldingsformulier ingevoerde gegevens gebeurt dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AGV). De gegeven toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bv. via de link "afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De door u voor het abonnement op de newsletter ingevoerde gegevens worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de newsletter en na het afmelden voor de newsletter verwijderd. Gegevens die bij ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp
De website gebruikt de diensten van MailChimp voor de verzending van newsletters. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee de verzending van newsletters kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens voor het ontvangen van de Newsletter invoert (bv. e-mailadres), worden deze op de server van MailChimp in de VS opgeslagen.

MailChimp is gecertificeerd volgens het "EU-VS-Privacy-Shield". Het "Privacy-Shield" is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de USA om te garanderen dat de Europese normen inzake gegevensbescherming in de USA worden nageleefd.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze newslettercampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verstuurde e-mail opent, maakt een bestand dat in de e-mail zit (een zogenoemde web-beacon) contact met de server van MailChimp in de USA. Hiermee kan worden vastgesteld of een nieuwsbrief is geopend en op welke links evt. is geklikt. Bovendien worden technische gegevens verzameld (bv. tijdstip van de oproep, IP-adres, browser en besturingssysteem). Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan de desbetreffende newsletterontvanger. Ze dienen uitsluitend voor de statistische analyse van newslettercampagnes. De resultaten van deze analyse kunnen worden gebruikt, om de newsletters in het vervolg beter aan de interesses van de ontvangers aan te passen.

Wanneer u geen analyse door MailChimp wilt, moet u de newsletter opzeggen. Hiervoor stellen wij in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link ter beschikking. Ook kunt u de newsletter direct op de website opzeggen.

De gegevensverwerking gebeurt op basis van uw toestemming (art. 6 alinea 1 lit. a AGV). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen, door de newsletter op te zeggen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.
De door u voor het abonnement op de newsletter ingevoerde gegevens worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de newsletter en na het afmelden voor de newsletter zowel van onze servers als van de servers van MailChimp verwijderd. Gegevens die bij ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bv. e-mailadressen voor het ledengebied) blijven hierdoor onaangetast.

Meer over het privacybeleid van MailChimp vindt u op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Betalingsaanbieder

PayPal
Op onze website bieten wij o.a. de betaling via PayPal aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal").

Als u betaling via PayPal kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar PayPal verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AGV (toestemming) en art. 6 alinea 1 lit. b AGV (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking.

Sofort Banking
Op onze website bieten wij o.a. de betaling via "Sofort Banking" aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "Sofort GmbH").

Met behulp van de procedure "Sofort Banking", ontvangen wij een real-time betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen wij onmiddellijk beginnen met het voldoen aan onze verplichtingen.

Wanneer u voor de betaalmethode "Sofort Banking" hebt gekozen, stuur dan de PIN-code en een geldig TAN naar Sofort GmbH, waarmee deze op uw onlinebankrekening kan inloggen. Sofort GmbH controleert na het inloggen automatisch de stand van uw rekening en voert met behulp van de door u overdragen TAN de overschrijving aan ons uit. Daarna stuurt zij ons onmiddellijk een transactiebevestiging. Na het inloggen worden bovendien uw omzet, de kredietlimiet van de kredietfaciliteit en het bestaan van andere rekeningen en hun saldi automatisch gecontroleerd.

Behalve de PIN en TAN worden ook de door u ingevoerde betalingsgegevens en uw persoonlijke gegevens aan Sofort GmbH doorgegeven. Bij uw persoonlijke gegevens gaat het om voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, IP-adres en evt. andere gegevens voor de verwerking van de betaling. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit ontegenzeglijk vast te stellen en pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AGV (toestemming) en art. 6 alinea 1 lit. b AGV (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking.

Details over de betaling met Sofort Banking vindt u via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/.

Visa
Op onze website bieten wij o.a. de betaling via VISA aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is Visa Europe Management Services Limited, German Branch, Hamburger Allee 2-4 Westend Gate, 60486 Frankfurt (hierna "Visa").

Als u betaling via Visa kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar Visa verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan Visa gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AGV (toestemming) en art. 6 alinea 1 lit. b AGV (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking.
 
Mastercard
Op onze website bieten wij o.a. de betaling via Mastercard aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo (hierna "Master").

Als u betaling via Mastercard kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar Mastercard verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan Mastercard gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AGV (toestemming) en art. 6 alinea 1 lit. b AGV (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking.
 
American Express
Op onze website bieten wij o.a. de betaling via American Express aan. Aanbieder van deze betalingsdienst is American Express Services Europe Limited Filiaal Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main (hierna "American Express").

Als u betaling via American Express kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens naar American Express verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan American Express gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 lit. a AGV (toestemming) en art. 6 alinea 1 lit. b AGV (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking te herroepen. Een herroeping heeft geen effect op de in het verleden uitgevoerde gegevensverwerking.
 
 
Bron www.erecht24.de