Zamykamy Zamykamy
Kategorie Kolor/rozmiar

OWH

1. Zakres stosowania
Dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego obowiązują poniższe OWH.

2. Zawarcie umowy oraz jej strony
Umowa kupna zostaje zawarta z Naketano Retail GmbH.

Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, a jedynie niewiążącym katalogiem internetowym. Mogą Państwo najpierw niezobowiązująco dodać produkty do koszyka i w każdym momencie zmienić wprowadzane dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, korzystając ze wskazówek dotyczących możliwych zmian wyświetlających się w trakcie procesu zamówienia. Kliknięcie przycisku zamówienia oznacza złożenie wiążącego zamówienia na towary znajdujące się w koszyku. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia.

Moment dojścia do skutku umowy z nami jest zależny od wybranej przez Państwa formy płatności:

Karta kredytowa
Przyjmujemy Państwa zamówienie poprzez wysłanie osobnego e-maila z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia lub poprzez wysyłkę towaru w ciągu dwóch dni.

PayPal
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online PayPal. Mogą Państwo podać tam swoje dane dotyczące płatności i zlecić PayPal dokonanie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji płatniczej i przyjmujemy w ten sposób Państwa ofertę.

SOFORT Banking
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online SOFORT Banking, aby potwierdzić zlecenie płatności przez SOFORT Banking. W ten sposób zostaje zawarta z nami umowa.

3. Język umowy oraz zasady utrwalania umowy
Umowę można zawrzeć w języku niemieckim, angielskim,  francuskim, hiszpańskim, włoskim i polskim.

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Państwu e-mailem dane dotyczące zamówienia oraz nasze OWH. Z OWH mogą się Państwo w każdym momencie zapoznać również na niniejszej stronie. Ze względów bezpieczeństwa informacje na temat Państwa wcześniejszych zamówień nie są dostępne przez internet.

4. Warunki dostawy
Do podanych cen produktów należy jeszcze doliczyć koszty przesyłki. Więcej informacji dotyczących kosztów przesyłki znajdą Państwo w ofertach.

Towar sprzedajemy wyłącznie wysyłkowo. Niestety nie ma możliwości odbioru osobistego.

5. Płatność
W naszym sklepie dostępne są dla Państwa następujące formy płatności:

Karta kredytowa
Składając zamówienie przekazują nam Państwo równocześnie dane swojej karty kredytowej.
Po potwierdzeniu Państwa danych jako prawnego właściciela karty zwracamy się bezpośrednio po wysłaniu towaru do Państwa firmy obsługującej karty płatnicze z żądaniem zainicjowania transakcji płatniczej. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana automatycznie przez firmę obsługującą karty płatnicze, a Państwa karta jest obciążana.

PayPal
W trakcie składania zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online PayPal. Aby zapłacić za zamówienie za pośrednictwem serwisu PayPal, muszą Państwo być w nim zarejestrowani lub najpierw się zarejestrować, a następnie dokonać potwierdzenia swoimi danymi dostępowymi i zlecić wykonanie płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie wzywamy PayPal do przeprowadzenia transakcji. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamówienia.
Bezpośrednio po tym transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona automatycznie przez PayPal.

SOFORT Banking
Po złożeniu zamówienia zostaną Państwo przeniesieni na stronę internetową usługodawcy online SOFORT Banking. Aby zapłacić za zamówienie za pośrednictwem SOFORT Banking, muszą Państwo posiadać aktywną opcję SOFORT Banking dla konta bankowości internetowej z autoryzacją przy pomocy PIN/karty TAN, wprowadzić odpowiednie dane identyfikacyjne i zlecić dokonanie płatności. Dalsze informacje otrzymają Państwo w trakcie procesu zamówienia. Transakcja płatności zostanie dokonana bezpośrednio po tym przez SOFORT Banking, a Państwa konto zostanie obciążone.

6. Zastrzeżenie własności towaru
Do momentu całkowitej zapłaty ceny towar pozostaje naszą własnością. Jesteśmy uprawnieni do dokonania odnośnego wpisu do rejestru zastrzeżeń własności.

7. Szkody powstałe podczas transportu
Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami w stosunku do ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności do Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie stanowi jednak dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

8. Rękojmia i gwarancje
Jeżeli poniżej nie uzgodniono wyraźnie inaczej, obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej.
Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana rzecz, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.


Opisane powyżej ograniczenia i skrócenia terminów nie obowiązują w odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pomocników.
- w przypadku utraty życia oraz uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia,
- w przypadku naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa albo oszustwa,
- w przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy, których wypełnienie w ogóle umożliwia prawidłową realizację umowy i na dotrzymaniu których partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne),
- w ramach ustalonych zobowiązań gwarancyjnych lub,
- jeżeli znajduje zastosowanie ustawa o odpowiedzialności za produkt wadliwy.

Informacje dotyczące ewentualnej dodatkowej gwarancji i jej szczegółowe warunki są zawsze dołączone do produktu oraz dostępne na stronach informacyjnych sklepu internetowego.

Obsługa klientów: w razie pytań, reklamacji i zastrzeżeń nasz dział obsługi klienta jest do Państwa dyspozycji w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 18:00 pod adresem: shop@naketano.com


9. Odpowiedzialność
Odpowiadamy bez ograniczeń za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów

- w przypadku utraty życia oraz uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia,
- w przypadku naruszenia obowiązków w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa
- w przypadku ustalonych zobowiązań gwarancyjnych
- jeżeli znajduje zastosowanie ustawa o odpowiedzialności za produkt wadliwy.

W przypadku naruszenia istotnych obowiązków wynikających z umowy, których wypełnienie w ogóle umożliwia prawidłową realizację umowy i na dotrzymaniu których partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) wskutek lekkiego zaniedbania ze strony naszej, naszych przedstawicieli prawnych lub agentów odpowiedzialność jest zależnie od wysokości ograniczona do szkody typowej dla umowy, której możliwość powstania strony mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy.

W pozostałych przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

10. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mają możliwość korzystania z tej platformy celem pozasądowego rozstrzygania sporów.

W celu rozstrzygnięcia sporów wynikających ze stosunku umownego z konsumentem lub sporu dotyczącego istnienia takiego stosunku umownego, jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozwiązywania sporów przed komisją rozjemczą dla konsumentów. Właściwym organem jest: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V. [Komisja Rozjemcza przy Centrum Arbitrażu], Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Niemcy, www.verbraucher-schlichter.de. Weźmiemy udział w postępowaniu przed ww. komisją.