Vi stänger för gott Vi stänger för gott
Kategorier Färg/storlek

Personuppgiftsskydd

1. Personuppgiftsskydd i korthet

Allmänna upplysningar
Följande anvisningar ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som personligen identifierar dig. Detaljerad information beträffande personuppgiftskydd hittar du i vår integritetetspolicy som följer nedan.

Insamling av uppgifter på vår webbplats
Vem är ansvarig för insamling av uppgifter på denna webbplats?
Behandling av uppgifter på denna webbplats utförs av webbplatsägaren. Den ansvariges kontaktinformation finns under kontaktuppgifter på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?
Dina uppgifter samlas in genom att du förmedlar dem till oss. Här kan det handla om uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.
Övriga uppgifter samlas in automatiskt genom vårt IT-system när du besöker webbplatsen. Framförallt handlar det om tekniska uppgifter (till exempel webbläsare, operativsystem eller tid för sidbesök). Insamling av dessa uppgifter görs automatiskt så snart du besöker vår webbplats.

Till vilka ändamål använder vi dina uppgifter?
En del av de insamlade uppgifterna används för att säkerställa en felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du med avseende på dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst erhålla kostnadsfri information om uppkomst, mottagare och syfte med dina sparade personuppgifter. Dessutom har du också rätt att begära korrigering, blockering eller radering av dina uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om uppgiftsskydd kan du när som helst kontakta oss genom adressen i kontaktuppgifterna. Vidare har du också rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Analysverktyg och verktyg från tredje part
När du besöker vår webbplats kan ditt användarbeteende utvärderas för statistiska ändamål. Detta görs främst med cookies och med så kallade analysprogram. Utvärdering av ditt användarbeteende sker vanligtvis anonymt; användarbeteendet kan inte kopplas till dig. Du kan göra invändningar mot denna utvärdering eller förhindra utvärderingen genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information hittar du i integritetspolicyn som följer.

Du kan invända mot denna utvärdering. Vi upplyser dig om möjligheterna till invändning i denna integritetspolicy.

2. Allmänna upplysningar och obligatorisk information

Personuppgiftsskydd
Webbplatsägaren betraktar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter förtroligt och i enlighet med gällande bestämmelserna för uppgiftsskydd samt denna integritetspolicy.

När du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter med vilka du personligt kan bli identifierad. Detta aktuella integritetspolicyn förklarar vilka uppgifter vi samlar in och i vilka sammanhang de används. Det förklarar också hur och för vilket ändamål detta görs.

Det är viktigt att påpeka att överföring av uppgifter via internet (till exempel genom e-post kommunikation) kan uppvisa säkerhetsbriter. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från åtkomst avtredje part är inte möjligt.

Anvisningar till registereringsansvarig
Behandling av uppgifter på denna webbplats utförs av webbplatsägaren.

Naketano Retail GmbH

Alfredstr. 57-65

45130 Essen

Germany
Telefon: +49 (0)201 81099610

E-Mail: shop@naketano.com

Den ansvariga instansen är en fysisk eller juridisk person som självstängit eller i samförstånd med andra beslutar om syften och sättet för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter
Många behandlingsprocesser av personuppgifter är möjliga endast med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-post meddelande till oss är tillräckligt. Behandling av uppgifter fram till återkallandet av samtycket berörs inte.

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet
I händelse av eventuella överträdelser av dataskyddet har du laglig rätt att vända dig till den behöriga tillsynsmyndigheten för överklagan. Den behöriga tillsynsmyndigheten för frågor för integrititestskydd är det statliga dataskyddsansvarige i det federala landet där vårt företag har sitt säte. En lista över uppgiftsskyddsansvariga samt deras kontaktuppgifter kan hämtas under följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till överföring av personuppgifter
Du har rätt att begära att dina personuppgifter, som vi har fått antigen genom ditt samtycke eller genom genomförandet av ett kontrakt skickas personligen till dig eller till en tredje part i ett standard maskinläsbart format. Om du begär en direkt överföring av dina personuppgifter till någon annan ansvarig görs detta endast i den mån det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering
Denna webbplats använder av säkerhetsskäl en SSL- eller TSL-krypterning för att skydda överföring av förtroligt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. En krypterad anslutning känner du igenom genom att ändra adressen i webbläsaren från "http://" till "https://" och då ändras låssymbolen på adressraden i din webbläsare.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på denna webbplats
Efter att ett avgiftsbelagt kontrakt har upphört och det fortfarande består ett krav på betalningsuppgifter enligt kontraktet, är du skyldig att förse oss med dessa uppgifter (t.ex. kontonummer för direktdebiteringstillstånd), kommer dessa uppgifter att krävas för betalningshantering.

Betalningstransaktioner som görs genom gemensamma betalningssätt (Visa/MasterCard, direktdebitering) görs uteslutande genom en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. En krypterad anslutning känner du igenom genom att ändra adressraden i webbläsaren från "http://" till "https://" och genom låssymbolen i din webbläsarrad.

Vid krypterad överföring kan dina uppgifter som du förmedlar till oss inte läsas av tredje part.

Upplysning, avstängning, radering
Enligt gällade regler har du alltid rätt att erhålla kostnadsfri information över dina sparade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med behandling av uppgifter och vide behov rätt till rättelse, avstängning eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om uppgiftsskydd, kan du alltid kontakta oss genom adressen i kontakttuppgifterna.

Invändnig mot e-post reklam
Härmed avvisas användningen av publicerad i samband med av publicering av kontaktinformation för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Webbplatses ägare förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad överföring av reklaminformation, till exempel via spam-e-post.


3. Personuppgiftsansvarig

Lagstadgad personuppgiftsansvarig
Vi har utsett en personuppgiftsansvarig för vårt företag.

sicdata Unternehmensberatung 

Tobias Erdmann

Schlachthofstraße 23a

42651 Solingen
Telefon: +49 (0)212659850

E-Mail: erdmann@sicdata.de

4. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies
Webbplatser använder sig delvis av så kallade cookies. Cookies är inte skadliga för din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra våra erbjudanden mer användarvänliga, effektiva och säkra. Cookies är små textfiler som läggs på din dator och sparas av din webbläsare.

För det mesta använder vi cookies som kallas "session cookies". De raderas automatiskt efter att du har besökt vår webbplats. Andra cookies sparas på din enhet tills du själv tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan ställa in din webbläsare så att du genom information om cookies inställningar kan godkänna enskilda cookies, för enskilda aktiviteter eller generellt när du vill förhindra att cookies sparas eller att de ska raderas när du stänger av webbläsaren. Om du väljer att inte godkänna cookies kan funktionaliteten för vår webbplats begränsas.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar använda (till exempel kundvagnen) sparas enligt 6.1.1 f) GDPR. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse för lagring av cookies för ett tekniskt felfri och ett optimerad tillhandahållande av sina tjänster. Om andra cookies (till exempel cookies för att analysera ditt surfbeteende) sparas, behandlas de separat i denna integritetspolicy.

Server logfiler
Leverantören av webbplatser samlar automatiskt in uppgifter och sparar dem i så kallade server loggfiler, som din webbläsare överför automatiskt till oss. Dessa är:

  • webläsare och webbläsarversion
  • den använda opreativsystemet
  • referens URL
  • värddatorns namn
  • klockslag och serverförfrågan
  • IP-adress

En sammanslagning av dessa uppgifter med andra uppgiftskällor kommer inte att utföras.

Uppgifterna behandlas enligt artikel 6.1.1 f) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för genomförandet av ett kontrakt eller före avtalets ingående.

Kontraktsformulär
Uppgifter som vi erhåller genom dina förfrågningar via kontaktformuläret inklusive de kontaktuppgifter du har lämnat i detta sammanhang kommer att sparas för ändamålsenlig behandling av förfrågningar och eventuella följdfrågor. Vi förmedlar inte dina uppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Behandling av uppgifterna som du har angett i kontaktformuläret görs teslutande med ditt samtycke (enligt 6.1. a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Ett informellt e-post meddelande till oss är tillräckligt. Det rättmässiga i behandlingen av uppgifter fram till återkallandet av samtycket förblir opåverkade.

De uppgifter du har angivit i kontaktformuläret ligger kvar hos oss tills du begär att vi raderar dem, tills du återkallar ditt samtycke eller syftet med lagring av uppgifter faller bort (till exempel efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringstider - förblir opåverkade.

Registrering på denna webbplats
Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda flera funktioner på vår plats. De uppgifter som du har angivit används endast för respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Vid registrering måste de obligatoriska uppgifterna anges i sin helhet. I annat fall kommer din registrering att avslås.

För att informera dig om viktiga ändringar som till exempel i samband med top erbjudandanden eller tekniska ändringar, använder vi den e-postadressen som har uppgavs vid registreringen.

Uppgifterna som har angetts i kontaktformuläret behandlas uteslutande med ditt samtycke (enligt 6.1. a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt befintliga samtycke. Ett informellt e-post meddelande till oss är tillräckligt. Det rättsmässiga i behandlingen av uppgifter fram till återkallandet av samtycket berörs inte.

De uppgifter som sparas när du registrerar dig hos oss sparas så länge du är registrerad på vår webbplats och kommer hädanefter att raderas. De lagstadgade lagringstiderna förblir opåverkade.

Upggiftsöverföring vid ingångna avtal för webbutik, handlare och varuleverantörer
Vi förmedlar personuppgifter till tredje part endast om detta är nödvändigt inom ramen för genomförande av kontraktet, till exempel till de företag som har uppdraget att leverera varorna eller till den bank som är ansvarig för betalningshanteringen. En ytterligare överföring av uppgifter är uteslutet och görs endast om du uttryckligen har gett ditt samtycke till överföringen. En överföring av dina uppgifter till tredje part utan ett uttryckligt samtycke, till exempel för reklamändamål, inträffar inte.

Uppgifter behandlas enligt artikel 6.1.1 b) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för genomförandet av ett kontrakt eller före avtalaetsingående.


5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics
Denna webbplatsen använder funktionerna från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade "cookies". ”Cookies” är textfiler som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. De uppgifter om hur du använder vår webbplats och som skapas genom cookies, förmedlas i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

Förvaring av Google Analytics cookies görs enligt 6.1.1 f) GDPR. Webbplatsägaren har ett legitimt intresse i att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och reklam.

IP anonimisering
På denna webplats har vi aktiverat funktionen för IP-anonymisering. Genom att funktionen för IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom EU:s medlemsstater eller stater som är anslutna till EES-avtalet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av ägaren till denna webbplats använder Google dessa uppgifter för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktiviteter och internetanvändning för webbplatsägaren. Den anonymiserade IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter från Google.

Plugin för webläsare
Du kan förhindra att cookies sparas genom en motsvarande inställning i din webbläsare. Observera dock att du i så fall inte kan utnyttja alla funktioner fullt ut på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt behandling av dessa uppgifter av Google genom att du ladda ner och installerar webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot uppgiftsinsamling
Du kan förhindra att dina uppgifter registreras av Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out cookie sätts in som förhindrar registrering av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplatsen: Inaktivera Google Analytics..
Mer information om hur du hanterar användaruppgifter i Google Analytics finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Demografiska kännetecken för Google Analytics
Denna webbplatsen använder funktioner för "demografiska kännetecken" i Google Analytics. Som följd kan rapporter upprättas som innehåller uppgifter över besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intresserelaterad annonsering från Google samt besöksdata från tredje part. Dessa data kan inte kopplas till en bestämd person. Du kan när som helst deaktivera den här funktionen genom annonsinställningarna i ditt Google konto eller generellt underkänna registrering av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i avsnittet "Invändning mot uppgiftsinsamling".

6. Nyhetsbrev

Uppgifter och nyhetsbrev
Om du önskar att få det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig, samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du godkänner att få nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter registreras inte eller endast på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för leverans av den begärda informationen och de överförs inte till tredje part.

Dina uppgifter som du har angivit i kontaktformuläret för nyhetsbrevet behandlas uteslutande med ditt samtycke (enligt 6.1. a) GDPR). Det beviljade samtycket till lagring av uppgifterna, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst, till exempel via länken "avregistrera" i nyhetsbrevet. Det rättsmässiga i behandlingen av uppgifter fram till återkallandet av samtycket berörs inte.

Uppgifterna som du har angivit i samband med din beställning av nyhetsbrevet kommer att sparas tills du har sagt upp ditt abonemang och kommer att raderas efteråt. Dina övriga uppgifter som har registrerats av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemmarnas område) berörs inte av detta.

MailChimp
Denna webbplats använder sig av en tjänst från MailChimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören av den här tjänsten är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är en tjänst genom vilken bland annat utskick och analys av nyhetsbrev görs. Dina uppgifter som du har angett i samband med din beställning av nyhetsbrevet (till exempel e-postadress), kommer de att lagras på MailChimps servrar i USA.

MailChimp innehar rätten att certificiera enligt certifikat "EU-USA-Privacy-Shield". Denna "EU-US-Privacy-Shield" är en överenskommelse mellan den Europeiska unionen (EU) och USA om att en efterlevenad av europeiska dataskyddslagar ska säkerhetsställas i USA.

Med hjälp av MailChimp kan vi analysera våra nyhetsbrev kampanjer. När du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats genom MailChimp, överförs uppgifterna med hjälp en bestämd data som ingår i e-postmeddelandet (kallat web-beacon) till MailChimps servrar i USA. På detta sätt kan avgöras om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar som har klickats på. Dessutom registreras tekniska uppgifter (till exempel hämtningstid, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Dessa uppgifter kan inte kopplas till respektive mottagare av nyhetsbrev. De används endast för statistisk analys av kampanjer för nyhetsbrev. Resultaten av dessa analyser kan användas för att bättre anpassa framtida nyhetsbrev till mottagarens intressen.

Om du inte vill ha en analys genom MailChimp, måste du avbeställa nyhetsbrevet. För detta ändamål finns en länk angiven i varje nyhetsbrev. Dessutom kan du avbeställa nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

Behandling av uppgifterna görs endast me ditt samtycke (enligt 6.1. a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avbeställa nyhetsbrevet. Det rättsmässiga i behandlingen av uppgifter fram till återkallandet av samtycket berörs inte.

De uppgifter som du har angett i samband med beställning av ett nyhetsbrev lagras hos oss tills nyhetsbrevet är avbeställt varefter uppgifterna kommer att raderas både från våra servrar och från MailChimpys servrar. Dina övriga uppgifter som har registrerats av oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemmarnas område) berörs inte av detta.

Mer information finns i integritetspolicy för MailChimp under: https://mailchimp.com/legal/terms/.

7. Betalningstjänster

PayPal
På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning genom PayPal. Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i fortsättningen "PayPal").

Om du väljer att betala genom PayPal kommer betalningsuppgifterna som du anger att skickas till PayPal.

Överföringen av dina uppgifter till PayPal görs enligt artikel 6.1 en) GDPR (samtycke) och artikel 6.1 b) GDPR (bearbetning för genomförande av ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. En återkallelse påverkar inte gilltigheten i behandling av de uppgifterna som har gjorts innan återkallelsen.

Direktöverföring
På vår webbplats erbjuder vi bland annat betaltjänsten för "direktöverföring". Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad Sofort GmbH).

Med hjälp av betalningssättet "direktöverföring" får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omdelbart börja uppfylla våra skyldigheter.

Om du har bestämt dig för att använda betalningssättet "direktöverföring", ska du skicka PIN-koden och en giltig TAN till Sofort GmbH med vilken du kan logga in på ditt online bankkonto. Efter att du har loggat in kontrollerar Sofort GmbH automatiskt ditt banksaldo och överför pengarna till oss med hjälp av den TAN du har skickat in. I anslutning skickar de omedelbart till oss en transaktionsbekräftelse. Efter inloggningen kontrolleras automatiskt även dina kontorörelser, kreditlinjer och eventuella andra konton från dig samt deras saldo.

Förutom PIN och TAN kommer de betalningsuppgifterna som du har angett samt personuppgifterna att skickas till Sofort GmbH. I personuppgifterna ingår förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och eventuellt andra uppgifter som krävs för betalningsavvecklingen. Överföring av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet bortom all tvivel och för att förhindra bedrägerier.

Överföring av dina uppgifter till Sofort GmbH görs enligt artikel 6.1 en) GDPR (samtycke) och artikel 6.1 b) GDPR (bearbetning för genomförandet av ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. En återkallelse påverkar inte gilltigheten i behandling av de uppgifterna som har gjorts innan återkallelsen.

Detaljer om betalning med direktöverförinng finns under följande länkar: https://www.sofort.de/datenschutz.html och https://www.klarna.com/sofort/.

Visa
På vår webbplats erbjuder vi bland annat betalning genom VISA. Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Management Services Limited, Tyska filial, Hamburger Allee 2-4 Westend Gate, 60486 Frankfurt ("Visa").

Om du väljer att betala genom Visa kommer betalningsuppgifterna som du har angett att överföras till Visa.

Överföringen av dina uppgifter till Visa görs enligt artikel 6.1 en) GDPR (samtycke) och artikel 6.1 b) GDPR (bearbetning för genomförande av ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. En återkallelse påverkar inte gilltigheten i behandling av de uppgifterna som har gjorts innan återkallelsen.
 
Mastercard
Vi erbjuder bland annat betalning genom Mastercard på vår webbplats. Leverantören av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo (nedan kallad "Master").

Om du väljer att betala genom Mastercard kommer betalningsuppgifterna som du har angett att överföras till Mastercard.

Överföringen av dina uppgifter till Mastercard görs enligt artikel 6.1 en) GDPR (samtycke) och artikel 6.1 b) GDPR (bearbetning för genomförande av ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. En återkallelse påverkar inte gilltigheten i behandling av de uppgifterna som har gjorts innan återkallelsen.
 
American Express
Vi erbjuder vi bland annat betalning genom American Express på vår webbplats. Leverantören av denna betalningstjänst är American Express Services Europe Limited, Frankfurt am Main, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main ("American Express").

Om du väljer att betala genom Mastercard kommer betalningsuppgifterna som du har angett att överföras till Mastercard.

Överföring av dina uppgifter tillamerican Express görs enligt artikel 6.1 en) GDPR (samtycke) och artikel 6.1 b) GDPR (bearbetning för genomförande av ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. En återkallelse påverkar inte gilltigheten i behandling av de uppgifterna som har gjorts innan återkallelsen.
 
 
Källa www.erecht24.de