naketano - BRAVE NEW WORD


No silk
No wool
No leather
No downs
No fur